Regulamin sklepu www.zdrowyferment.pl

I Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy zdrowyferment.pl, działa pod adresem internetowym www.zdrowyferment.pl, jest internetową platformą sprzedaży, która jest prowadzona i stanowi własność:
  ZDROWY FERMENT ARKADIUSZ DZIAKOWSKI
  NIP: 6141414103,
  Regon: 021114687,
  Wrocław, ul. Krzemieniecka, nr 110,
  zwana dalej: Sprzedawcą 
 2. Sprzedawca udostępnia następujące kanały kontaktu:
  • kontakt@zdrowyferment.pl,
  • formularz kontaktowy na podstronie: https://zdrowyferment.pl/kontakt/
  • wiadomość na profilu: https://www.facebook.com/ZdrowyFerment
 1. Regulamin określa zarówno prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy.
 2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie www.zdrowyferment.pl, w formie która umożliwia nieodpłatne pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu poprzez wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie PDF ( czynność wymaga posiadania bezpłatnej przeglądarki plików obsługujących program PDF) ze strony sklepu internetowego www.zdrowyferment.pl

 

II Definicje pojęć użytych w Regulaminie

 1. Sklep – sklep internetowy, prowadzący sprzedaż produktów na odległość pod adresem: www.zdrowyferment.pl
 1. Sprzedawca, Właściciel:
  ZDROWY FERMENT ARKADIUSZ DZIAKOWSKI
  NIP: 6141414103,
  Regon: 021114687
 2. Klient: każdy podmiot, który dokonuje zakupu w sklepie internetowym, zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca.
 3. Użytkownik: każdy podmiot, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.
 4. Konto Klienta: zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu klientowi, zawiera informacje o dokonanych transakcjach oraz służy do obsługi i realizacji zamówień.
 5. Newsletter: usługa polegająca na wysyłaniu bieżących wiadomości dotyczących Sklepu Internetowego, kierowana jest do Użytkowników, którzy dobrowolnie wyrazili na tę usługę zgodę oraz podali adres e-mail, imię i nazwisko.
 6. Konsument: osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Przedsiębiorca: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka, która nie jest osobą prawną, a której ustawa przypisuje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 8. Dni robocze: dni tygodnia licząc od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 9. Regulamin: niniejszy dokument, który stanowi Regulamin Sklepu Internetowego.
 10. Towar/ Produkt: rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą
 11. Rejestracja: dobrowolne podanie danych w formie formularza przez Klienta sklepu.
 12. Polityka Prywatności: zbiór zasad informujących użytkowników o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane i w jaki sposób będą wykorzystywane

III Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Cenniki, reklamy oraz inne informacje dotyczące oferowanych Towarów, które są podane na stronie internetowej www.zdrowyferment.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w myśl
  art.71 Ustawy z dnia 23.04.1964, KC
 1. Konsument może składać zamówienia na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym
  www.zdrowyferment.pl przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę.
 1. Konsument może składać zamówienie poprzez następujące kanały:
  – formularz zamówienia w sklepie internetowym,
  – wysłanie e-mail na adres: kontakt@zdrowyferment.pl,
  – dzwoniąc pod numer telefonu
 1. Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych:
  – imię i nazwisko zamawiającego,
  – nazwa i dane firmy (dotyczy osoby prawnej)
  – adres dostarczenia przesyłki,
  – adres e-mail
  – numer telefonu
 2. Cena towaru podana w Sklepie Internetowym wyrażona jest w złotych polskich i zawiera aktualnie obowiązujące podatki. Łączna kwota zamówienia, zawiera cenę towaru oraz koszty dostawy, jest znana Klientowi podczas składania zamówienia. W przypadku, gdyby nie można było ustalić takich opłat podczas składania zamówienia, Klient będzie o nich poinformowany poprzez e-mail.

IV Realizacja zamówień

 1. Realizacja zamówienia następuje po złożeniu przez Klienta zamówienia i jest zależna od wybranego sposobu zapłaty. Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep Internetowy, klient otrzymuje na podany przez siebie adres email informację o wszystkich składnikach zamówienia, cenie oraz potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą.
 1. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia :
  – w chwili złożenia przez klienta w przypadku płatności gotówką lub opcji za pobraniem,
  – po autoryzacji transakcji płatniczej w przypadku płatności elektronicznych, za pomocą kart kredytowych lub debetowych do 2 dni roboczych od potwierdzenia transakcji.
  Sprzedawca deklaruje maksymalny czas realizacji zamówienia jako 3 dni robocze
 1. Do każdego zrealizowanego zamówienia Sprzedawca wystawia fakturę w formie elektronicznej (PDF ) i przesyła ją klientowi drogą elektroniczną na podany podczas składania zamówienia adres. Jeżeli Kontrahent jest w posiadaniu zamówionego towaru, a nie otrzymał faktury lub stwierdził, że faktura zawiera błędy, jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie sprzedającego oraz wskazania błędów.
 2. Klient może otrzymać fakturę w formie papierowej, która może być dołączona do przesyłki lub wysłana na podany przez Klienta adres. O woli otrzymania faktury w wersji papierowej Klient informuje Sprzedawcę droga mailową kontakt@zdrowyferment.pl.
 3. W przypadku gdyby złożone przez Klienta zamówienie nie mogło być zrealizowane ze względu na brak dostępności określonego Towaru, Klient zostanie niezwłocznie o tym poinformowany i w terminie 14 dni od chwili zawarcia umowy otrzyma zwrot wpłaconej sumy. Strony na życzenie Klienta mogą dokonać innych ustaleń.
 4. Przy wyborze wariantu płatności ” przedpłata na konto” zamówienie zostanie anulowane, jeżeli w terminie czterech dni Sprzedawca nie odnotuje płatności na swoim koncie bankowym. Anulowanie oznacza zwolnienie Sprzedawcy z obowiązku realizacji zamówienia. Anulowanie zamówienia następuje również w przypadku wpłaty częściowej. Wpłacona przez Klienta częściowa wpłata zostanie zwrócona w terminie 14 dni na wskazane przez Klienta konto.

 

V Płatność za towar

 1. Konsument może dokonać wyboru spośród następujących form płatności:
  – system płatności elektronicznych,
  – przedpłata, przelewem na konto bankowe.
  – płatność na miejscu przy odbiorze
  Klient jest zobowiązany dokonać płatności w terminie dwóch dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży
  – kartą kredytową lub debetową
  – gotówka przy odbiorze w siedzibie firmy.
  Klient może odebrać towar w firmie:
  ZDROWY FERMENT ARKADIUSZ DZIAKOWSKI
  Wrocław, ul. Krzemieniecka, nr 110,
  od poniedziałku do piątku, w godzinach 7-12.
  Tylko i wyłącznie po uprzednim potwierdzeniu terminu z obsługą sklepu.
  – za pobraniem przy odbiorze przesyłki. Klient jest zobowiązany do dokonania płatności w momencie doręczania przesyłki przez kuriera.
  Nr konta bankowego do zapłaty przelewem na konto bankowe wskazane na fakturze.

VI Warunki dostawy Towaru

 1. Towar zaprezentowany w Sklepie jest opatrzony informacją czy w danej chwili znajduje się w magazynie Sprzedawcy. Towar, który jest w magazynie Sprzedawcy zostanie wysłany najpózniej w dniu roboczym następującym po dniu potwierdzenia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
 2. Dostawa towaru jest odpłatna. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w tym zakresie. W ramach promocji może udostępnić darmową dostawę lub obniżyć jaj koszt. Informacja o takich działaniach zostanie umieszczona na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Koszty dostawy:
  Koszt dostawy jest podany Klientowi przy potwierdzeniu zamówienia i zależy od wybranego przez
  Klienta sposobu dostawy oraz aktualnej wartości paczki.

VII Reklamacje i postępowanie reklamacyjne

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Towary wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. W przypadku, gdy towar ma wady lub został uszkodzony podczas dostawy, Klient ma prawo do jego przesłania do Sprzedawcy, na adres Zdrowy Ferment, Wrocław, ul. Krzemieniecka, nr 110,. Koszty odesłania przesyłki ponosi Sprzedawca. Przed wysyłką Towaru Klient składa pisemną reklamację. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni od nadesłania kompletu niezbędnych dokumentów i informacji.
 1. Reklamację można złożyć:
  – pisemnie na adres Sprzedawcy:
  ZDROWY FERMENT ARKADIUSZ DZIAKOWSKI
  Wrocław, ul. Krzemieniecka, nr 110,
  – drogą elektroniczną kontakt@zdrowyferment.pl
 1. Reklamacja powinna zawierać:
  – imię i nazwisko Klienta
  – numer i datę zamówienia
  – nazwę Towaru i datę zakupu
  – opis wady i datę jej wystąpienia
 1. Klient jest zobowiązany do dostarczenia na własny koszt i ryzyko, reklamowanych produktów wraz z wypełnionym protokołem reklamacyjnym. Jeżeli reklamacja dotyczy
  jakości wydruku, wydruk kontrolny- ilustrujący jakość druku – musi zostać również dołączony.
 1. Towary oddawane do reklamacji muszą być zabezpieczone:
  – opakowania pełne, nie otwarte
  – brak ubytku w produkcie
 1. Sprzedający nie odpowiada za szkody powstałe wskutek wadliwego opakowania reklamowanych towarów.
 1. Zgłaszany produkt do reklamacji powinien zostać dostarczony zgodnie z zaleceniami regulaminu.
 1. W przypadku niezgodności towaru z fakturą należy ten fakt zgłosić telefonicznie lub na adres e-mail wskazane powyżej.

VIII Odstąpienie od Umowy

 1. Klient, który nabył w Sklepie towar jako konsument – w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego – , ma nie ma praw do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru i dokonania zwrotu towaru. Żywność.
 1. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się :
  – w przypadku umów, w której Sprzedawca wydaje Towar i jest zobowiązany do przeniesienia jego własności, bieg terminu rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią wyłączając przewoznika
  – dla umowy, która obejmuje wiele Towarów, które sa dostarczane partiami lub w częściach, bieg terminu rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej partii lub części towaru
  – dla umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez określony czas, bieg terminu rozpoczyna się od objęcia w posiadanie pierwszego towaru
  – w przypadku pozostałych umów, bieg terminu rozpoczyna sie od dnia zawarcia umowy.
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą.
 1. W przypadku otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, Sprzedawca ma obowiązek, nie pózniej niż w terminie 14 dni , zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności za towar.
 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy pomocy takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument. Konsument ma prawo zmiany sposobu zwrot płatności, który nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.
 1. Sprzedawca dokona zwrotu płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania, w zależności od tego, która czynność wystąpi jako pierwsza.
 1. W przypadku, jeżeli Konsument dokonuje wyboru sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie dokonuje zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta.
 1. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy nie pózniej niż w terminie 5 dni licząc od dnia, w który odstąpił od umowy. Do zachowania terminu, wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres Sprzedawcy : Wrocław, ul. Krzemieniecka, nr 110, 9. W przypadku wystąpienia zmniejszenia wartości Towaru, poprzez użycie jego w sposób wykraczający poza niezbędny do określenia charakteru, cech i funkcji Towaru, Konsument ponosi za ten fakt odpowiedzialność.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku:
  – umów dotyczących usług w pełni wykonanych przez Sprzedawcę za zgoda Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem wykonania usługi, że po jej spełnieniu przez Sprzedawcę straci prawo do odstąpienia od umowy-
  – umów, których cena zależy od sytuacji na rynku finansowym, a która jest poza kontrolą Sprzedawcy
  – umów, których przedmiotem jest Towar wyprodukowany według indywidualnych potrzeb Konsumenta lub według dostarczonej przez niego specyfikacji
  – umów, które obejmują towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia
  – umów, które dotyczą Towaru dostarczanego z zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu nie może być zwrócone ze względu na ochronne zdrowia lub ze względów higienicznych
  – umów, których przedmiotem są Towary, które po dostarczeniu, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami
 1. Do przyjęcia zwrotu niezbędne jest:
  – uzgodnienie zwrotu ze sprzedającym
  – poprawne wypełnienie formularza zwrotu
  – dostarczenie zwracanych towarów do siedziby Sprzedającego
 1. Koszt odesłania produktów do zwrotu ponosi Kontrahent
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do przesłania faktury korygującej na adres widniejący w zamówieniu.

IX Reklamacje dotyczące Towarów

  1. Właściciel sklepu jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@zdrowyferment.pl Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
  3. Sprzedawca nie odpowiada za wady towaru przecenionego, o których został poinformowany i które zaakceptował Kupujący.
  4. Niewłaściwe użytkowanie, przechowywanie zakupionego towaru, może stanowić przyczynę zepsucia produktu.

X Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

 1. Jeżeli Sprzedawca nie rozpatrzy reklamacji zgodnie z oczekiwaniami Klienta, Klient moze skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 1. Informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i roszczeń oraz zasady właściwych procedur udostępnione są na stronach internetowych miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy konsumentom.
 1. Informacje dotyczące procedur mediacyjnych w celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą są do wglądu w siedzibach oraz na stronach internetowych. poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 1. Konsumenci mogą skorzystać ze stałych polubownych sądów konsumenckich, które działają przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.
 1. Konsumenci mają możliwość uzyskać pomoc prawną u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów
 1. Konsumenci mogą również zwrócić się do organizacji pozarządowych takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

X Dane osobowe

 1. Dane osobowe Konsumenta są przetwarzane przez Sprzedawcę tylko i wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Sprzedawcą i Konsumenta.

XI Postanowienia końcowe

 1. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych, może poprawić je oraz zażądać usunięcia z bazy danych Sprzedawcy.
 1. Klient składając zamówienie jednocześnie oświadcza, że wszystkie podane przez niego informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.
 1. Sprzedawca ma prawo do przeprowadzania działań promocyjnych, jak również do ich zmiany i odwołania. Działania te nie będą miały wpływu na wcześniej złożone lub/i będące w realizacji zamówienia na rzecz klientów.
 2. Klient zamieszczając w sklepie internetowym www.zdrowyferment.pl jakiekolwiek materiały oświadcza, że jest zgodna z rzeczywistym stanem faktycznym i treści oraz dane, które dostarcza nie mają charakteru danych bezprawnych. Klientowi przysługują prawa autorskie do zamieszczonych danych, będzie mógł publikować je w Sklepie Internetowym i wyraża na to zgodę.
 1. Wszelkie problemy i skargi mogą być zgłoszone do Sprzedawcy na adres:
  kontakt@zdrowyferment.pl
 1. Strony zobowiązują się rozstrzygać wszelkie spory polubownie na podstawie Regulaminu.
 2. W przypadku braku porozumienia, rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej, właściwym do rozstrzygnięć będzie właściwy dla Sąd Rejonowy właściwy dla SPRZEDAJĄCEGO (zasada ta nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)
 1. Każdemu użytkownikowi internetu przysługuje prawo pobrania, wydrukowania i zapisu treści regulaminu .
 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia w sklepie internetowym www.zdrowyferment.pl i obowiązuje na czas nieoznaczony